คลังเก็บหมวดหมู่: ห้องเรียนกิจกรรม

จะจบแล้วนะ อีกไม่กี่เดือน สำหรับ ม. 3 ปีการศึกษา 2559

3559

นักเรียนและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม จะจบแล้วนะ อีกไม่กี่เดือน สำหรับ ม. 3 ปีการศึกษา 2559

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญเงิน  ในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 4 – ม. 6  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2559

1stdarea59

อ่านเพิ่มเติม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559

การนำเสนอผลงานนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558

การนำเสนอผลงานนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. 31 ปีการศึกษา 2558


ด.ญ. ดลพร พรมวัง เด็กหญิงนิสา นัดสันเทียะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 นางสาวปาหนัน รานอก ครูที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์


ได้รับรางวัล ชมเชย  การนำเสนอผลงานนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล   โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. 31 ปีการศึกษา 2558  อ่านเพิ่มเติม การนำเสนอผลงานนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558