การอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยระบบ e-Training (TEPE Online)

อบรมพัฒนาคุณภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยระบบ e-Training (TEPE Online) และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ประจำปีการศึกษา 2558 ตามรายชื่อหลักสูตร ต่อไปนี้

traintepe2558วุฒิบัตรรวม

Comments

comments