รายชื่อนักเรียนที่ปรึกษา 4/5-6/5 ปีการศึกษา 2551-2553

ครูที่ปรึกษา  1. นางระเบียบ จงดี  2. นายวีรชัย ฉลาด

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล หมายเหตุ
1 22592 นายกฤษฎา ท่าเลิศ เกษตร ม.เกษตรศาสตร์
2 22650 นายภูษิต เฟื่องวัฒนสินชัย วิศวกรรมเครื่องกล ม.ศิลปากร
3 22788 นายคมกริช นิลพิมาย นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
4 22849 นายวัชรินทร์ หม่องกระโทก นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
5 23110 นายณัฐพงษ์ ถ้ำกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.บูรพา
6 24145 นายปณวัฒน์ ธรรมโชติ นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
7 25660 นายธีรวัฒน์ ศรีมงคล วิศวกรรม ม.เทคโนโลยีสุรนารี
8 25661 นายพิสิทธิ์ แบ้กระโทก ศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ
9 25662 นายวัชรพงษ์ แป้นกระโทก ศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ
10 22690 นางสาวอรสา ปั้นครบุรี เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
11 22709 นางสาวกาญจนา กลิ่นศรีสุข ศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ
12 22712 นางสาวจิดาภา จงศรี เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
13 22739 นางสาวโสภาพร ป้อมดี บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
14 22767 นางสาวจุฑารัตน์ เกษรครบุรี พยาบาล ม.รังสิต
15 22769 นางสาวณัฏฐา เกณฑ์กระโทก ศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
16 22775 นางสาวไพลิน ผลกระโทก ศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
17 22777 นางสาวศิรดา พิมพ์ทอง วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
18 22816 นางสาวทอแสง ฝ่อกระโทก
19 22903 นางสาวชุติพรรณี ทองเจริญสุข MBAC
20 22905 นางสาวดาริกา เสียบกระโทก
21 22918 นางสาวสิริวรรณ ชมดอน วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
22 22957 นางสาวปาลิตา ปลอดกระโทก วิศวกรรม ม.เทคโนราชมงคลอีสาน
23 22962 นางสาวศศิธร แสงดาว นิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม
24 22970 นางสาวอลิสา สุบงกช ศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
25 22996 นางสาวแก้วใจ อุดมแก้ว วิทยาลัยนครราชสีมา
26 23103 นางสาวสุภาพร บ้านกระโทก ศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
27 23136 นางสาวเจนจิรา เหมทองนาก ชพน. นครราชสีมา
28 23146 นางสาววิลาวัลย์ บ่วงกระโทก ศึกษาศาสตร์ ม.วงศ์เชาวลิตกุล
29 23151 นางสาวสุนิษา พรมศิริเดช
30 23235 นางสาววราพร เหมราช ศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
31 24129 นางสาววรรณพร เอี่ยมเสริม วิศวกรรม ม.เทคโนโลยีสุรนารี
32 25663 นางสาวกิตติยา แจ้งดี ศึกษาศาสตร์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
33 25664 นางสาวคมคาย ดาราธรรม เทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต
34 25665 นางสาวจุไรรัตน์ บนกระโทก ม.วงศ์เชาวลิตกุล
35 25666 นางสาวดาลฌา กสิประกอบ
36 25668 นางสาวธนวรรณ แดงดอน วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
37 25669 นางสาวประกายแก้ว นากระโทก ศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
38 25670 นางสาวมินตรา แซ่ซือ
39 25671 นางสาววนิดา แดงรี วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
40 25672 นางสาววารุณี กอบกระโทก ศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
41 25673 นางสาวสุจิตรา ชู้กระโทก วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
42 25674 นางสาวสุวิมล เนื่องชมพู ศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
43 25675 นางสาวอรัญญา แตะกระโทก ม.วงศ์เชาวลิตกุล
44 26663 นายอิศรา เมฆเสน การจัดการธุรกิจค้าปลีก  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
45 26673 นายสมคิด โฉมงาม มนุษยศาสตร์ม.รามคำแหง

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

* 3+6=?

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Seo Packages