เวรทำความสะอาด ม.4/5-6/5

     เวรประจำวันจันทร์

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล หมายเหตุ
1 22592 นายกฤษฎา ท่าเลิศ
2 24145 นายปณวัฒน์ ธรรมโชติ
3  22709 นางสาวกาญจนา กลิ่นศรีสุข
4 22775 นางสาวไพลิน ผลกระโทก
5 22918 นางสาวศิริวรรณ ชมดอน
6 23103 นางสาวสุภาพร บ้านกระโทก
7 24129 นางสาววรรณพร เอี่ยมเสริม
8 25668 นางสาวธนวรรณ แดงดอน
9 25673 นางสาวสุจิตรา ชู้กระโทก

———————————————————————————————————–

เวรประจำวันอังคาร

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล หมายเหตุ
1 22650 นายภูษิต เฟื่องวัฒนสินชัย
2 25660 นายธีรวัฒน์ ศรีมงคล
3  22712 นางสาวจิดาภา จงศรี
4 22777 นางสาวศิรดา พิมพ์ทอง
5 22957 นางสาวปาลิตา ปลอดกระโทก
6 23136 นางสาวเจนจิรา เหมทองนาก
7 25663 นางสาวกิตติยา แจ้งดี
8 25669 นางสาวประกายแก้ว นากระโทก
9 25674 นางสาวสุวิมล เนื่องชมพู

———————————————————————————————————–

เวรประจำวันพุธ

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล หมายเหตุ
1 22788 นายคมกริช นิลพิมาย
2 25661 นายพิสิทธิ์ แบ้กระโทก
3  22739 นางสาวโสภาพร ป้อมดี
4 22816 นางสาวทอแสง ฝ่อกระโทก
5 22962 นางสาวศศิธร แสงดาว
6 23146 นางสาววิลาวัลย์ บ่วงกระโทก
7 25664 นางสาวคมคาย ดาราธรรม
8 25670 นางสาวมินตรา แซ่ซือ
9 25675 นางสาวอรัญญา แตะกระโทก

———————————————————————————————————–

เวรประจำวันพฤหัสบดี

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล หมายเหตุ
1 22849 นายวัชรินทร์ หม่องกระโทก
2 25662 นายวัชรพงษ์ แป้นกระโทก
3 22767 นางสาวจุฑารัตน์ เกษรครบุรี
4 22903 นางสาวชุติพรรณี ทองเจริญสุข
5 22970 นางสาวอลิสา สุบงกช
6 23151 นางสาวสุนิษา พรมศิริเดช
7 25665 นางสาวจุไรรัตน์ บนกระโทก
8 25671 นางสาววนิดา แดงรี
9 26663 นายอิศรา เมฆเสน

———————————————————————————————————–

เวรประจำวันศุกร์

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล หมายเหตุ
1 23110 นายณัฐพงษ์ ถ้ำกลาง
2 22690 นางสาวอรสา ปั้นครบุรี
3 22769 นางสาวณัฏฐา เกณฑ์กระโทก
4 22905 นางสาวดาริกา เสียบกระโทก
5 22996 นางสาวแก้วใจ อุดมแก้ว
6 23235 นางสาววราพร เหมราช
7 25666 นางสาวดาลฌา กสิประกอบ
8 25672 นางสาววารุณี กอบกระโทก
9 26673 นายสมคิด โฉมงาม

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

* 0+4=?

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Seo Packages