รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2556

รายชื่อนักเรียนชุมนุม ภาษาซีและโซเชียลมีเดีย  ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31
ที่ปรึกษาชุมนุม นายณัฏฐชัย ฉลาด และนางสาวรัตนาภรณ์ กมลผาด
ประธานชุมนุม

ลำดับ

เลขประจำตัว

ชื่อ-สกุล

ชั้น

1

27645

ด.ช.กฤษฎา มูลกระโทก

3/8

2

27729

ด.ช.ชัยกร ยืนยิ่ง

3/8

3

27777

ด.ช.รัชชานนท์ กุศล

3/8

4

27856

ด.ช.พงศธร แว่นแสงจันทร์

3/8

5

27861

ด.ช.วรวุฒิ ปลอดกระโทก

3/8

6

27971

ด.ช.จารุวัฒน์ สุขกระโทก

3/8

7

28027

ด.ช.อุดมทรัพย์ ม่วงกระโทก

3/8

8

28058

ด.ช.รังสิมันต์ คลุ้มกระโทก

3/8

9

28102

ด.ช.วิธวินท์ ศิริเมืองมูล

3/8

10

27600

ด.ญ.สุภาพร หมิ่นกระโทก

3/8

11

27724

ด.ญ.วิชิราภรณ์ ปุ๋ยกระโทก

3/8

12

27795

ด.ญ.รัตนา สาคะเรศ

3/8

13

27798

ด.ญ.วรรณรัตน์ ศิริปะรุ

3/8

14

27837

ด.ญ.ภัทราวดี เพชรดอน

3/8

15

27845

ด.ญ.สุรัสวดี บุษดี

3/8

16

27866

ด.ญ.จริยา เจ็กมะเริง

3/8

17

27869

ด.ญ.ณัฐวดี พอกขุนทด

3/8

18

27912

ด.ญ.นิศารัตน์ มากกระโทก

3/8

19

27922

ด.ญ.ศศิมาภรณ์ นามขาม

3/8

20

27949

ด.ญ.กรรณิกา แอบครบุรี

3/8

21

27950

ด.ญ.เกตน์สิริ พรดร

3/8

22

27988

ด.ญ.กฤษณา สวาสดี

3/8

23

28005

ด.ญ.สุพัตรา แต้มกระโทก

3/8

24

28044

ด.ญ.ศุภิสรา พร้อมสระน้อย

3/8

25

28082

ด.ญ.วรรณภา โสดามุข

3/8

26

28161

ด.ญ.วิสุทธิณี วิสุทธิศิริ

3/8

27

28205

ด.ญ.ศิริลักษณ์ สวาสดี

3/8

28

28208

ด.ญ.สุนิสา กาจกระโทก

3/8

29

28209

ด.ญ.โสรยา ปีบกระโทก

3/8

30

29218

ด.ญ.ภัชรียา แก่นกระโทก

3/8

31

29245

ด.ช.จิรวัฒน์ พันธุ์กระโทก

3/8

32

30109

ด.ญ.ราตรี อาลัยรัมย์

3/8

33

26187

นายพลรวี    หาญยุทธ

5/7

34

26070

นางสาวรัฐธินี   จันทร์เพชรพะเนา

5/7

35

26071

นางสาวรัตนากร   จอมอุยมะดัน

5/7

36

26164

นางสาววนาภรณ์   สุบงกช

5/7

37

26494

นางสาวธัญญา   เดชพร

5/7

38

29152

นางสาวสุกัญญา  คงประศุกร์

5/7

39

25362

นางสาวมาริษา    เทียมกระโทก

6/3

40

25363

นางสาวเยาวลักษณ์     ขรเกษม

6/3

41

28259

นางสาวอติญา  ทันกลาง

6/3

42

25105

นางสาวประภาพร  หงิมกระโทก

6/4

43

25235

นางสาวปิยนุช  ชุ่มชื่นจังหรีด

6/4

44

25275

นางสาวพรพิมล  แคลนกระโทก

6/4

45

25276

นางสาวพรรณนิกา  เจ๊กแตงพะเนาว์

6/4

46

25456

นางสาววรรณิศา  โพธิ์นอก

6/4

47

28241

นางสาวนลัทพร  ดวงกระโทก

6/4

48

28243

นางสาวมณิสร  ด้วงกระโทก

6/4

49

28244

นางสาววาสนา  ชัยพนัส

6/4

50

28245

นางสาวสุมิตรา  เปลี่ยนกระโทก

6/4

51

25483

นางสาวกัญญารัตน์  ขอมกิ่ง

6/6

52

25493

นางสาวมนทิรา  จอกกระโทก

6/6

53

28242

นางสาวประภาภรณ์  เรือนฉิมพลี

6/6

54

28246

นางสาวเสาวภา  ประจิตร

6/6

55

28253

นางสาวเหมือนฝัน แตรครบุรี

6/6

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

* 0+6=?

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Seo Packages