รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนชุมนุม ภาษาซีและโซเชียลมีเดีย  ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31
ที่ปรึกษาชุมนุม นายณัฏฐชัย ฉลาด และนางสาวรัตนาภรณ์ กมลผาด
ประธานชุมนุม
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่
1 30304 เด็กหญิงจิรนันท์ พันธสกุล 3/5 15
2 30318 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เอื้อมเก็บ 3/5 26
3 28374 นางสาวกุสุมา ประเข 5/2 11
4 28397 นางสาวศิริพร ชุบกระโทก 5/2 21
5 28398 นางสาวหทัยทิพย์ อภิชัยลาภา 5/2 22
6 28467 นางสาวพัชริดา ค่ากระโทก 5/2 26
7 28468 นางสาวพัฒนวรรณ วัดอิ่ม 5/2 27
8 27868 นางสาวณัฐนรี แคลนกระโทก 6/7 18
9 27952 นางสาวชนิดา ต่ำกระโทก 6/7 20
10 27649 นายตันติกร ดำรงค์ไทย 6/8 2
11 27700 นายสิทธิชัย กบกระโทก 6/8 3
12 28023 นายลิขสิทธิ์ เยาวพงษ์ 6/8 10
13 27788 นางสาวดาวประกาย ดอนกระโทก 6/8 19
14 27918 นางสาววชิรา ไทยมะเริง 6/8 22
15 27920 นางสาววิไลวรรณ กินสันเทียะ 6/8 23
16 27959 นางสาวผกามาส ต่ำกระโทก 6/8 26
17 28112 นางสาวณัฐพร พรหมกรณ์ 6/8 35
18 28159 นางสาวลาวัลย์ มูลกระโทก 6/8 37
19 28208 นางสาวสุนิสา กาจกระโทก 6/8 43
20 30872 นางสาวณัฐฑริกา แกลงกระโทก 6/8 46

Comments

comments

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Seo Packages