เวรทำความสะอาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เวรทำความสะอาด ของนักเรียนชั้น ม. 4/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

ประจำวัน\ห้อง 604 ศิลปะ บริเวณพื้นที่สนาม
จันทร์ ชุด 1 ชุด 2 ชุด 3 ชุด 4 ชุด 5
อังคาร ชุด 2 ชุด 3 ชุด 1 ชุด 4 ชุด 5
พุธ ชุด 3 ชุด 4 ชุด 1 ชุด 2 ชุด 5
พฤหัสบดี ชุด 4 ชุด 5 ชุด 1 ชุด 2 ชุด 3
ศุกร์ ชุด 5 ชุด 1 ชุด 2 ชุด 3 ชุด 4

<<< รายชื่อกลุ่มนักเรียน >>>

ชุด 1
เลขที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
4 นายกรรชัย วงศ์ปฐม  กรร
24 นางสาวศิริพร ครึบกระโทก  เมย์
29 นางสาวชลธิชา ครู่กระโทก  มายด์
30 นางสาวนวพรรษ ปุ๋ยกระโทก  กานต์
32 นางสาววริษา รวยสันเทียะ  ฝน
33 นางสาวศรณ์ธัชนันท์ ดวงกระโทก  บีม
34 นางสาวศศิประภา เนินกระโทก  น้ำหวาน
ชุด 2
เลขที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
2 นายอธิษฐ์ มีภุมรินทร์  อาร์ท
6 นางสาวลดาวรรณ์ เผ็ดกระโทก  อุ้ม
9 นางสาวดวงพร แผละกระโทก  ปลา
10 นางสาวพรปวีณ์ แสนพะเนาว์  ก้อย
12 นางสาวณัชชา ชัยเสนา  เจี๊ยบ
13 นางสาวณิชาภัทร ไมล์วิสัย  มาย
18 นางสาวชนิสรา กล้ำสำโรง  แบม
25 นางสาวกรพินธุ์ ด่านกระโทก  มิ้น
ชุด 3
เลขที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
5 นายศราวุฒิ ลุนศักดิ์  แจ๊ค
14 นางสาวธิดารัตน์ เพียรผักแว่น  แบม
15 นางสาวนันทการ ทับลือชัย  อิ๊บ
16 นางสาวบุศรินทร์ แม้นสุรา  ตุ๊กตา
19 นางสาวสุรัตน์สวดี ธงกิ่ง  จาม
28 นางสาวจิราวรรณ คชรักษ์  บีม
31 นางสาวนารีนาฎ เณรสีนาค  แอน
ชุด 4
เลขที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 นายทิวากร แป้นศรี  ยอร์ช
7 นางสาวธัญชนก คุ้มกุดขมิ้น  หยก
8 นางสาวมัทราวดี พรผักแว่น  มิ้ว
11 นางสาวอิสรา สวนหนองปลิง  ซาร่า
22 นางสาวจุฑารัตน์ แปะกระโทก  ปิ่น
35 นางสาวศุภานัน กูบกระโทก  บิว
36 นางสาวสุภัสสร ศิริพงค์  แพท
ชุด 5
เลขที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
3 นายทักษิณ งดกระโทก  เบนซ์
17 นางสาวมนัศญา ลาภกระโทก  ใบเตย
20 นางสาวทิพย์ตะวัน ควรกระโทก  จ๋า
21 นางสาวกฤติยาณี ถมครบุรี  เบญ
23 นางสาวศันสนีย์ ผลกลาง  น้ำ
26 นางสาวณัฐริณี ชุมกระโทก  ปอน
27 นางสาวอัญวดี ขอนกระโทก  อัน

พื้นที่ทำความสะอาด (ทำทุกคนที่ไม่ใช่เวรทำความสะอาดห้อง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ทำความสะอาด2

ทำความสะอาด1

Comments

comments

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Seo Packages