คลังเก็บหมวดหมู่: ผลงานนักเรียน

รวมผลงานนักเรียนต่างๆ

ผลงานนักเรียนวิชาการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ปีการศึกษา 2558

ตัวอย่างผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2558

  1. ชมรมพับกระดาษ10
  2. สวนพฤกษศาสตร์20
  3. วัดพลับพลา30
  4. วัดท่าลาดขาว40
  5. ดองดึง พืชศึกษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี50
  6. เว็บรุ่น 5/1 EIS ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี60
  7. ชุมนุม cup & cake70
  8. กระโทก80
  9. เว็บรุ่น90

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ปีการศึกษา 2558

ได้รับรางวัล ลำดับที่ 15 ระดับเหรียญทองแดง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 4 – ม.6  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นอีสาน ผลงานสู่สากล” ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์

1 อ่านเพิ่มเติม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ปีการศึกษา 2558

ผลงานนักเรียนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558

ตัวอย่างผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2558

โปรแกรมคำนวณหาค่ากลางทางสถิติอย่างง่าย

11 12 13 14 15

โปรแกรมคำนวณหาค่าถอดรากที่… อ่านเพิ่มเติม ผลงานนักเรียนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558