คลังเก็บป้ายกำกับ: โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

การนำเสนอผลงานนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558

การนำเสนอผลงานนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. 31 ปีการศึกษา 2558


ด.ญ. ดลพร พรมวัง เด็กหญิงนิสา นัดสันเทียะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 นางสาวปาหนัน รานอก ครูที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์


ได้รับรางวัล ชมเชย  การนำเสนอผลงานนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล   โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. 31 ปีการศึกษา 2558  อ่านเพิ่มเติม การนำเสนอผลงานนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพานไหว้ครู

การประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จำนวนห้องเรียนที่เข้าร่วมประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมดจำนวน 16 ห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นสิ่งที่แสดงให้รู้ว่านอกจากนักเรียนจะมีความสามารถในการออกแบบ สร้างสรรค์ ทำพานได้เก่งแล้ว นักเรียนยังมีความรักสามัคคี ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

พานที่2