คลังเก็บป้ายกำกับ: UTQ-2136

วุฒิบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ – ๒๑๓๖

วุฒิบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน  UTQ – ๒๑๓๖ การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ