โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

UTQ-2136Tag Archives

วุฒิบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ – ๒๑๓๖

วุฒิบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน  UTQ – ๒๑๓๖ การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

Seo Packages