รายชื่อนักเรียนที่ปรึกษา 4/5 ปีการศึกษา 2560 – 6/5 ปีการศึกษา 2562

ครูที่ปรึกษา  นายณัฏฐชัย ฉลาด และ นายนาวา โขนกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

หัวหน้าห้อง            นางสาวกรพินธุ์  ด่านกระโทก
รองหัวหน้าห้อง       1.  นายอธิษฐ์  มีภุมรินทร์     2.  นายกรรชัย  วงศ์ปฐม

เลขที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 นายทิวากร แป้นศรี  ยอร์ช
2 นายอธิษฐ์ มีภุมรินทร์  อาร์ท
3 นายทักษิณ งดกระโทก  เบนซ์
4 นายกรรชัย วงศ์ปฐม  กรร
5 นายศราวุฒิ ลุนศักดิ์  แจ๊ค
6 นางสาวลดาวรรณ์ เผ็ดกระโทก  อุ้ม
7 นางสาวธัญชนก คุ้มกุดขมิ้น  หยก
8 นางสาวมัทราวดี พรผักแว่น  มิ้ว
9 นางสาวดวงพร แผละกระโทก  ปลา
10 นางสาวพรปวีณ์ แสนพะเนาว์  ก้อย
11 นางสาวอิสรา สวนหนองปลิง  ซาร่า
12 นางสาวณัชชา ชัยเสนา  เจี๊ยบ
13 นางสาวณิชาภัทร ไมล์วิสัย  มาย
14 นางสาวธิดารัตน์ เพียรผักแว่น  แบม
15 นางสาวนันทการ ทับลือชัย  อิ๊บ
16 นางสาวบุศรินทร์ แม้นสุรา  ตุ๊กตา
17 นางสาวมนัศญา ลาภกระโทก  ใบเตย
18 นางสาวชนิสรา กล้ำสำโรง  แบม
19 นางสาวสุรัตน์สวดี ธงกิ่ง  จาม
20 นางสาวทิพย์ตะวัน ควรกระโทก  จ๋า
21 นางสาวกฤติยาณี ถมครบุรี  เบญ
22 นางสาวจุฑารัตน์ แปะกระโทก  ปิ่น
23 นางสาวศันสนีย์ ผลกลาง  น้ำ
24 นางสาวศิริพร ครึบกระโทก  เมย์
25 นางสาวกรพินธุ์ ด่านกระโทก  มิ้น
26 นางสาวณัฐริณี ชุมกระโทก  ปอน
27 นางสาวอัญวดี ขอนกระโทก  อัน
28 นางสาวจิราวรรณ คชรักษ์  บีม
29 นางสาวชลธิชา ครู่กระโทก  มายด์
30 นางสาวนวพรรษ ปุ๋ยกระโทก  กานต์
31 นางสาวนารีนาฎ เณรสีนาค  แอน
32 นางสาววริษา รวยสันเทียะ  ฝน
33 นางสาวศรณ์ธัชนันท์ ดวงกระโทก  บีม
34 นางสาวศศิประภา เนินกระโทก  น้ำหวาน
35 นางสาวศุภานัน กูบกระโทก  บิว
36 นางสาวสุภัสสร ศิริพงค์  แพท
37 นางสาวจันทร์ฉาย ฉุนจะโป๊ะ

Comments

comments

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Seo Packages