รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนชุมนุม ภาษาซีและโซเชียลมีเดีย  ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31
ที่ปรึกษาชุมนุม นายณัฏฐชัย ฉลาด
ประธานชุมนุม
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่
1 30203 นายณัฐกานต์ กริดกระโทก 5/2 2
2 30721 นายกริชติศักดิ์ ประโตพะยัง 5/2 3
3 33047 นายณัฐวุฒิ กูบกระโทก 5/2 4
4 33048 นายธนทัต เยื้องเปล 5/2 5
5 33049 นายน้ำเพชร เขียนขาบ 5/2 6
6 33050 นายอภินันท์ ชิณวงษ์ 5/2 7
7 30137 นางสาวนันท์นภัส อักษรครบุรี 5/2 9
8 30142 นางสาวปัณณพร สิทธิวงศ์ 5/2 10
9 30148 นางสาวภณิดา แตะกระโทก 5/2 11
10 30192 นางสาวศรีสุคนธ์ ชุมกระโทก 5/2 13
11 30217 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก 5/2 15
12 30224 นางสาวรินรดา จ๋ากระโทก 5/2 16
13 30230 นางสาวศศิวิมล ฝ่ายกระโทก 5/2 17
14 30317 นางสาวพรทิพย์ ป่ากระโทก 5/2 23
15 30320 นางสาววาสนา ปลิงกระโทก 5/2 24
16 33054 นางสาวรัตติกาล กุยราพะเนาว์ 5/2 37
17 33078 นายศราวุฒิ ลุนศักดิ์ 5/5 5
18 29702 นางสาวลดาวรรณ์ เผ็ดกระโทก 5/5 6
19 30178 นางสาวธัญชนก คุ้มกุดขมิ้น 5/5 7
20 30186 นางสาวมัทราวดี พรผักแว่น 5/5 8
21 30214 นางสาวดวงพร แผละกระโทก 5/5 9
22 30221 นางสาวพรปวีณ์ แสนพะเนาว์ 5/5 10
23 30237 นางสาวอิสรา สวนหนองปลิง 5/5 11
24 30269 นางสาวณัชชา ชัยเสนา 5/5 12
25 30270 นางสาวณิชาภัทร ไมล์วิสัย 5/5 13
26 30347 นางสาวธิดารัตน์ เพียรผักแว่น 5/5 14
27 30349 นางสาวนันทการ ทับลือชัย 5/5 15
28 30401 นางสาวมนัศญา ลาภกระโทก 5/5 17
29 30434 นางสาวชนิสรา กล้ำสำโรง 5/5 18
30 30535 นางสาวสุรัตน์สวดี ธงกิ่ง 5/5 19
31 30573 นางสาวทิพย์ตะวัน ควรกระโทก 5/5 20
32 30610 นางสาวกฤติยาณี ถมครบุรี 5/5 21
33 30612 นางสาวจุฑารัตน์ แปะกระโทก 5/5 22
34 30626 นางสาวศันสนีย์ ผลกลาง 5/5 23
35 30627 นางสาวศิริพร ครึบกระโทก 5/5 24
36 30654 นางสาวกรพินธุ์ ด่านกระโทก 5/5 25
37 30659 นางสาวณัฐริณี ชุมกระโทก 5/5 26
38 30676 นางสาวอัญวดี ขอนกระโทก 5/5 27
39 30787 นางสาวจิราวรรณ คชรักษ์ 5/5 28
40 33079 นางสาวชลธิชา ครู่กระโทก 5/5 29
41 33080 นางสาวนวพรรษ ปุ๋ยกระโทก 5/5 30
42 33081 นางสาวนารีนาฎ เณรสีนาค 5/5 31
43 33082 นางสาววริษา รวยสันเทียะ 5/5 32
44 33083 นางสาวศรณ์ธัชนันท์ ดวงกระโทก 5/5 33
45 33084 นางสาวศศิประภา เนินกระโทก 5/5 34
46 33085 นางสาวศุภานัน กูบกระโทก 5/5 35
47 29286 นางสาวพีระพรรณ จามจุรีย์ 6/1 8
48 29975 นางสาวรุ่งทิวา ดวดกระโทก 6/1 23

Comments

comments

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Seo Packages