รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2553

รายชื่อนักเรียนชุมนุม ภาษาซีและโซเชียลมีเดีย

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา 2553
ที่ปรึกษาชุมนุม นายณัฏฐชัย ฉลาด

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ หมายเหตุ
1 เด็กชายฉัตรชัย ฤทธิ์วงศ์นุรักษ์ 2/3 3
2 เด็กชายธนเสริฐ อัจฉริยวิศรุต 3/13 7
3 นายวรวิช ทั่วสูงเนิน 4/1 2
4 นายวีระยุทธ มุ่งฝอยกลาง 4/1 3
5 นายณัฐนันท์ วันลักษณ์ 4/1 5
6 นายเรวัต บุญมา 4/1 7
7 นางสาวกรรณิกา เปลื้องกระโทก 4/1 14
8 นางสาวพิมพ์ธิดา พวงกระโทก 4/1 16
9 นางสาวมินตรา บุตรกระโทก 4/1 17
10
11 นางสาวฐิตามร หอกกิ่ง 4/1 40
12 นางสาววรรณกร สาดสูงเนิน 4/1 42
13 นายธนภูมิ เติมกระโทก 4/2 1
14 นายชินวัตร พอกระโทก 4/2 3
15 นายช่วงโชติ ทองสุก 4/2 6
16 นายธีรวุฒิ ภูละคร 4/2 8
17 นายวัชรินทร์ กอบกระโทก 4/3 4
18 นายสาวิตร ยาวิชัย 4/3 7
19 นายธีรพล จอมกระโทก 4/3 8
20 นายพิเชษฐ์ จอมกระโทก 4/3 9
21 นายสมศักดิ์ ชุมประไพ 4/3 10
22 นายพรเทพ เพ็ชร์กระโทก 6/3 1
23 นายคมกริช นิลพิมาย 6/5 3
24 นายธีรวัฒน์ ศรีมงคล 6/5 7
25 นายพิสิทธิ์ แบ้กระโทก 6/5 8
26 นายวัชรพงษ์ แป้นกระโทก 6/5 9
27 นายกาญจนา กลิ่นศรีสุข 6/5 11
28 นางสาวจิดาภา จงศรี 6/5 12
29 นางสาวโสภาพร ป้อมดี 6/5 13
30 นางสาววรรณพร เอี่ยมเสริม 6/5 31
31 นางสาวจุไรรัตน์ บนกระโทก 6/5 34
32 นางสาวธนวรรณ แดงดอน 6/5 36
33 นางสาววนิดา แดงรี 6/5 39
34 นางสาวสุวิมล เนื่องชมพู 6/5 42
35 นางสาวอรัญญา แตะกระโทก 6/5 43
36 นายอิศรา เมฆเสน 6/5 44
37 นายสมคิด โฉมงาม 6/5 45

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

* 1+7=?

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Seo Packages