รายชื่อนักเรียนที่ปรึกษา 1/5 ปีการศึกษา 2557 – 3/5 ปีการศึกษา 2559

ครูที่ปรึกษา  นายณัฏฐชัย ฉลาด และ นายนาวา โขนกระโทก  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

หัวหน้าห้อง              เด็กหญิงศรัญญา ชิดกระโทก
รองหัวหน้าห้อง       1. เด็กชายชินวัตร ลิ้มประดิษฐ์  2. เด็กหญิงดลพร พรมวัง 3. เด็กหญิงเปรมกมล ลาภกระโทก

เลขที่

ชื่อ – สกุล วิชาเพิ่มเติม

ชุมนุม

1 ด.ช.เกริกพล รสกระโทก
2 ด.ช.คมสันต์ พวงกระโทก
3 ด.ช.คิรากร วาสมณี
4 ด.ช.จิรวัฒน์ เคลิ้มกระโทก
5 ด.ช.เจษฎา โดดกระโทก
6 ด.ช.ชินวัตร ลิ้มประดิษฐ์
7 ด.ช.ฐิติพงศ์ พุ่มทิพย์
8 ด.ช.ธนากร อินทรกำแหง
9 ด.ช.ธีรวัต บุญสุข
10 ด.ช.ธีระวัต นอกกระโทก
11 ด.ช.นพรัตน์ เจนผักแว่น
12 ด.ช.ปรัชญา แย้มพรายพงษ์
13 ด.ช.ภาณุโรจน์ อาจคงหาญ  ย้าย
14 ด.ช.วัลลภ สุดสีขาว
15 ด.ช.ศักรินทร์ กุ่มจันทึก
16 ด.ช.ศิวกร พรมมาก
17 ด.ช.อนุชิต พลอยกระโทก   ย้าย
18 ด.ช.อภิรักษ์ โมงกระโทก
19 ด.ช.อภิวัฒน์ ด้ามกระโทก
20 ด.ช.อภิสิทธิ์ จานผักแว่น
21 ด.ช.อรรถชัย ไขกระโทก
22 ด.ญ.กัลยรัตน์ บ่วงพิมาย
23 ด.ญ.กุลณัฐ ดอนปัญหา
24 ด.ญ.จิรนันท์ พันธสกุล
25 ด.ญ.ชลธิชา ปากกุดเลาะ
26 ด.ญ.โชษิตา ซากระโทก
27 ด.ญ.ดลพร พรมวัง
28 ด.ญ.ธัญญานุช มูลกลาง
29 ด.ญ.นฤมล อ่องสา
30 ด.ญ.นารากร พวงกระโทก   ย้าย
31 ด.ญ.นิศารัตน์ พิมวงศ์  ย้าย
32 ด.ญ.นิสา นัดสันเทียะ
33 ด.ญ.นุชศรา หมี่กระโทก
34 ด.ญ.บุญฑริก สังฆมานนท์
35 ด.ญ.ปราณิสา ชิดโคกสูง
36 ด.ญ.เปรมกมล ลาภกระโทก
37 ด.ญ.พรทิพย์ ป่ากระโทก
38 ด.ญ.รุ่งทิพย์ เอื้อมเก็บ
39 ด.ญ.ลูกน้ำ ปล่องกระโทก
40 ด.ญ.วาสนา ปลิงกระโทก
41 ด.ญ.วีรดา ดีนวนพะเนาว์
42 ด.ญ.ศรัญญา ชิดกระโทก
43 ด.ญ.สุนิตดา กันกระโทก
44 ด.ญ.สุวนันท์ ปัญญาสิทธิ์

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

* 1+7=?

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Seo Packages